Saját fiók
Nem vagy bejelentkezve. Bejelentkezés
Kosár 0

A kosár üres.

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az összefoglaló tájékoztatást adjon a Bagabags Trade Kft mint adatkezelő által az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján végzett adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenységéről és gyakorlatáról.

Jelen adatvédelmi tájékoztatóval a Bagabags Trade Kft eleget tesz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv., Infotörvény) szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

 A Bagabags Trade Kft  (Cím: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. 1.em 123A , Adószám: 29176634 CG: 09-09-032651; képviseli: Nudelman Dávid), a továbbiakban: Adatkezelő és Adatfeldolgozó, Infotörvény szerinti adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt alapelveket, illetve rendelkezéseket, tiszteletben tartva az érintett természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illet, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos valamennyi adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak.

A bagaboo a regisztrációkor, illetve megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri a Vásárlótól, amelyek a rendelés lebonyolításához, a termék szállításához, valamint azok reprodukálásához feltétlenül szükségesek. Ezeket az adatokat jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeli. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. A weboldalon történő regisztrációval, illetve a megrendelés véglegesítésével a Vásárló hozzájárul megadott adatainak a szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz és szállításhoz szükséges mértékű kezeléséhez. Az adatok megőrzési idejét az „Adatkezelés időtartama” című pont részletezi.

A Vásárló regisztráció során adott hozzájárulása esetén a Bagabags Trade Kft jogosult hírlevelet küldeni, valamint biztosítani az arról történő leiratkozást az Infotörvénynek megfelelően.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmére és információs önrendelkezési jogaik tiszteletben tartására, ezért garanciát vállal arra, hogy a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, valamint mindent megtesz ezen adatok biztonságának megóvása érdekében.

Jelen adatvédelmi tájékoztató Adatkezelőnél 2019.08.14. napjától hatályos. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztató tartalmát megváltoztassa, amelyet az általa üzemeltetett www.bagabo-bags.com címen haladéktalanul elérhetővé tesz, s mely változtatásról az érintettek a szolgáltató honlapján történő az Adatkezelési szabályzat menüpont alatt történő közzététellel tájékoztatást kapnak.

Fogalom meghatározások:

Jelen Adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak az Infotv. 3. §-a, valamint a Rendelet 4. cikk alapján az alábbi jelentéssel bírnak:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (Infotv. 3.§ 1.) ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító személyes adat, azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (Rendelet 4. cikk 1.),

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ – különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, az érintett által használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosító (pl. IP-cm, cookie), valamint egyéb azonosító (pl. rádiófrekvenciás azonosító – RFID -) (Rendelet (30) preambulum bekezdése), vagy a természetes személy egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (Infotv. 3. § 2., Rendelet 4.cikk 1.),

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; (Infotv. 3.§ 9., Rendelet 4. cikk 7.)

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintés továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép–, hang– vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj– vagy tenyérnyomat, DNS–minta, íriszkép) rögzítése; (Infotv. 3.§.10., Rendelet 4. cikk 2.)

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; (Infotv. 3.§ 17.)

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Infotv. 3. § 18., Rendelet 4. cikk 8.)

Jelen Adatkezelési szabályzat szerinti adatfeldolgozók:

Adatvédelmi megbízott Bagabags Trade Kft
  Képviselője: Nudelman Dávid
  Székhelye: 4025 Debrecen Simonffy utca 4-6, 1.em 123A
  Adószáma: 29176634-2-09
  E-mail cím: info@bagaboo.hu
     
Számviteli megbízott
 Asbóth-Rácz Barbara
  Képviselője:
 Asbóth-Rácz Barbara
  Székhelye:
 2310, Szigetszentmiklós, Tas utca 2.
     
  E-mail cím:  barbara.asbothracz@fine-source.com
     
Bizonylattároló KBOSS.hu Kft. (szamlazz.hu)
  Képviselője: Stygár-Joó János
  Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
  Adószáma: 13421739-2-41
  E-mail cím: info@szamlazz.hu
  Telefon: +36 30 354 47 89
     
   
Honlap üzemeltető, rendszergazda

és adattároló

Dejahu Kft.
  Képviselője: Lippai Mihály
  Székhelye: 8621 Zamárdi, Csokonai utca 5.
  Adószáma: 13744621-2-14
  E-mail cím: info@deja.hu
  Telefon: +36 30 962 52 86
     
  Az adattároló szerver üzemeltetője a
  Magyar Telekom Nyrt.

Székhely:

1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
  Telefon: 1400
  A szerver fizikális fellelhetősége: Hauszmann DC – 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A.
     
Adattároló Google LLC (úgy is, mint Alphabet Inc.)
  Címe: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View

CA 94043 USA

  Telefon: 1 (650) 253-0000
     
  Artefact Product Group LLC, c/o Smartsheet Inc. (úgyis mint Smartsheet)
  Címe: 10500 NE 8th St, Suite 1300; Bellevue, WA 98004
  Email-cím: privacy@10000ft.com
  Telefon 1 (844) 324-2360
     
  Apple Distribution International (iCloud)
  Címe: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Ln, Knocknaheeney, Cork, Írország
  Telefon: +353 21 428 4000
     
     
Logisztikai partner DPD Hungária Kft.
  Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Soltész Gergő
  Székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
  Adószáma: 13034283-2-42
  E-mail: adatkezeles@dpd.hu
     
  GLS General Logistics Hungary Kft.
  Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
  Adószáma: 12369410-2-44
  E-mail cím: adatvedelem@gls-hungary.com
  Telefon +36 29 88 66 70
     
  Magyar Posta Zrt.
  Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
  Adószáma: 10901232-2-44
  E-mail cím: adatvedelem@posta.hu
  Telefon: +36 1 767 82 82
     
  Csomagküldő.hu Kft.  
  Székhelye: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 10 6/54
  Adószáma: 25140550-2-41
  E-mail cím: privacy@csomagkuldo.hu,
  Telefon: +36 1 400 88 06

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval (Infotv. 3.§ 22.), vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak (Rendelet 4. cikk 10.);

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (Infotv. 3. § 11.);

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges (Infotv. 3.§ 13.);

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri (Infotv. 3.§ 8.);

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő és a Lebonyolító a megrendelésekhez kapcsolódóan kizárólag a megrendelések teljesítése és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli az érintett személyes adatait.

A kezelt személyes adatok köre: A Megrendelő www.bagaboo-bags.com weboldalon megadott személyes adatai: név, lakcím, e-mail cím, szállítási cím, telefonszám, titkosított jelszó. A vásárlás során kiállított számlán a név, valamint a lakcím megjelenik. A számla elektronikusan kizárólag a Vásárló által megadott e-mail címre kerül továbbításra, vagy a termék személyes átvételekor, illetve annak postázása esetén lezárt csomagolásban kerül átadásra a Vásárlónak.

A regisztráció, valamint a vásárlás során, továbbá e-mailes megkeresés/megrendelés útján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző Adatkezelő, valamint Adatfeldolgozók kezelik és használják fel a megrendelések teljesítésének céljára.

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

Az adatkezelés jogalapja az Információs Törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Vásárló a weboldalon történő regisztráció és regisztráció nélküli vásárlás során, valamint e-mailben történő kapcsolatfelvétellel/megrendeléssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat, valamint tudomásul veszi, hogy:

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik. Vásárló a hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a weboldalon történő regisztrációval, illetve megrendelés leadásával és a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;
 2.  adataik feldolgozását az Adatkezelő és Adatfeldolgozó végzi;
 3. Adatkezelő díjmentesen felhasználja az érintett személyi adatait és személyes jellegű információit a megrendelés teljesítésére és annak dokumentálásának céljára.
 4. Bagabags Trade Kft. mint Adatkezelő, lehetőséget biztosít a Vásárlók számára, hogy adataikat a következő megrendelésig tárolja, így azokat nem kell minden egyes megrendeléskor újra rögzíteniük. Amennyiben Vásárló nem kíván élni a lehetőséggel úgy a megrendelést követően adatai teljes körű törlését kezdeményezheti.
 5. Adatkezelő az adott megrendelés tekintetében vele szerződött logisztikai partnerek részére a megadott személyes adatokat továbbítja, e tekintetben ezen partnerek is adatfeldolgozónak minősülnek. A személyes adatok átadása a megrendelés kiszállítása céljának teljesítése érdekében történik.

Az adatkezelés időtartama: A weboldalon keresztül leadott megrendelések esetében a személyes adatokat legfeljebb egy évig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A bagaboo termékeire egy év garanciát vállal. A garancia érvényesítésének és a termék esetleges reprodukálásának érdekében a Vásárlóhoz köthetően tároljuk a vásárláshoz köthető adatokat, a termék paramétereit.

Olyan egyedi megrendelések esetén, amely során a Vásárló igénye eltér a bagaboo-bags.com weboldalon elérhető, ún. Termékvarázsló alkalmazás által létrehozható termékektől, a  megrendelést, ezáltal a terméket a Megrendelőhöz (az ő személyes adataihoz) köthetően a  reprodukálhatóság érdekében a személyes adatok kezelésének érintett általi visszavonásáig tároljuk.

Fentiek alól kivételt képeznek a számviteli bizonylatok adatai, melyet a jogszabályok értelmében a bagaboo köteles a törvényben előirt ideig megőrizni.

Bagabags Trade Kft. garantálja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanácsi Rendelet tartalmazza. A fenti jogszabályok szerint Vásárló kérheti személyes adatainak helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, kezelt adatok törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást. Tiltakozhat a kezelt adatok harmadik fél érdekének érvényesítése ellen (pl. közvéleménykutatás).

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket az adatokat másik adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben Vásárló töröltetni vagy módosítani kívánja adatait az adatbázisban, ezen szándékát bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérheti az info@bagaboo.hu e-mail címen, vagy Adatkezelő részére megküldött postai levélben, mindkét esetben feltüntetve az üzenet/levél tárgyában: „Személyes adatok kezelésének módosítása.”

Vásárló tudomásul veszi, hogy az adatainak törlése nem jár a már leadott megrendelésének automatikus törlésével. Az elállással kapcsolatban a bagaboo weboldalán található Általános Szerződési Feltételek 5. pontja az irányadó.

Cookie (süti): Adatkezelő a honlapján cookie-kat használ, melyek a felhasználói élményt javítják, illetve statisztikai adatokat rögzítenek.

A süti a Felhasználó számítógépén tárolt, kisméretű szövegfájl, amely segít megismernünk az Vásárló weboldal-használati szokásait, ezért ha később újra ellátogat a weboldalunkra, az oldal le tudja olvasni a sütikben tárolt információkat. A sütik egyfelől szükségesek ahhoz, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön, másfelől pedig megkönnyítik a felhasználónak az oldal rendszeres használatát: Az első látogatáskor a sütikben már eltárolt adatokat – pl. a nyelvi beállítást, kosár tartalmát vagy felhasználónevet – nem kell újra megadni. Így a weboldal bizonyos fokig a felhasználó egyéni igényeihez igazodik, feltéve, hogy ugyanarról az eszközről lép be az oldalra.

Bizonyos cookie-k használatára az adatkezelő honlapjának is szüksége van, legfőképp akkor, amikor Ön bejelentkezik a honlapra. A cookie-k használatának tiltása esetén ez és hasonló, cookie-kezelésre épülő funkciók nem fognak működni.

Felhasználó a bagaboo weboldalán tett látogatással elfogadja a cookiek használatát.

Weboldalunk az alábbi típusú sütiket alkalmazza:

 • „PHPSESSID” (látogatóink weboldal-használatának azonosítására használt egyedi munkamenet-azonosító (Session ID))
 • „wccart_hash#” (a bevásárlókosár tartalmát őrzi meg a megrendelés leadásáig (vagy a weboldal nyelvének megváltoztatásáig))
 • wcfragments# – webshoppal kapcsolatos beállításokat tárol
 • _icl_current_language; _icl_visitor_lang_js; wpml_browser_redirect_test (megőrzi a weboldal böngészéskor kiválasztott nyelvét (angol/magyar))
 • wpml_referer_url (az aloldalak nyelvi beállításainak karbantartásához szükséges)

Az adatkezelő honlapján megjelenő hirdetések és statisztikák kedvéért az adatkezelő honlapjának böngészése során harmadik fél (pl. a Google, Youtube, Facebook) is elhelyezhet cookie-t az Ön számítógépén. Ennek célja lehet, hogy az Önt érdeklő hirdetések jelenhessenek meg az Ön számára, vagy hogy statisztikát készíthessen az adatkezelő a honlap látogatóiról és azok böngészési szokásairól.

Honlapunk által használt külső szolgáltató általi sütik:

 • a Google AdWords szolgáltatása,
 • a Google Analytics szolgáltatása,
 • a Youtube szolgáltatása.

Amennyiben többet szeretne tudni arról, hogyan használja a Google a sütiket a partner honlapokon, a lentebb található linkeken olvashatja el bővebben:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

Adatkezelő szavatolja, hogy a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz.

Vásárlót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett jogorvoslathoz való joga: Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: naih.hu

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

A bekövetkezett adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – legkésőbb 72 órán belül – bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak (NAIH), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatvédelmi Szabályzat magyar és angol nyelven érhető el a bagaboo-bags.com weboldalon.

Bármilyen értelmezési vagy nyelvi probléma esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

Az adatkezelő elérhetőségei

Adatkezelő megnevezése:                    Bagabags Trade Kft (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely:                                              4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6, 1.em. 123A

Email:                                                   info@bagaboo.hu

Honlap:                                                 https://bagaboo-bags.com/hu

Cégjegyzék szám:                                 09-09-032651

Adószám:                                              29176634-2-09

Telefon:                                                +36 20 362 80 59

Budapest, 2021.10.05.